Charytatywnie

Instytucjami o charakterze dobroczynnym, charytatywnym są różnorodne fundacje. Każda z fundacji zajmuje się realizacją postawionych przed sobą celów, które najczęściej dotyczą polepszenia warunków bytowych jakiejś określonej grupy ludzi bądź też zwierząt.

Działanie fundacji opiera się na pozyskiwaniu środków pieniężnych wykorzystywanych następnie na dany cel, czasami środki te pochodzą ze składek członkowskich lub też są uzyskiwane dzięki poszukiwaniu darczyńców lub inwestorów wśród osób prywatnych bądź firm. Każdy zainteresowany może zresztą wpłacić na konto fundacji dowolną sumę określając ją mianem „darowizny”. W takim przypadku kwota ta może być bez formalności wykorzystana na wybrany szczytny cel. Działania fundacji pomagają w utrzymaniu licznych placówek, takich jak szpitale, domy dziecka, domy samotnej matki, przytułki dla bezdomnych, schroniska dla zwierząt i wielu innych. To dobra opcja, jeśli faktycznie chce się zapewnić środki finansowe na konkretny cel. W fundacjach pracują osoby specjalizujące się w różnych dziedzinach, często są to specjaliści i ludzie bardzo dobrze wykształceni, umieją więc nawiązać porozumienie ze znaczącymi instytucjami lub zyskać dotacje, co np. dla potencjalnych prywatnych (samodzielnych) altruistów byłoby bardzo trudne. Razem, czyli zrzeszając się w imię szczytnej idei, można bardzo wiele zdziałać, dlatego znaczenie fundacji rośnie.
Są one obecnie znane także dzięki mediom, piszą o nich gazety i portale internetowe. Jeśli ktoś jest osobą potrzebującą w dowolnej sprawie, może poszukać pomocy fundacji i jest naprawdę bardzo prawdopodobne, że takowa pomoc zostanie szybko udzielona. Wiele obecnie działających fundacji pomaga regularnie i przyczynia się np. do eliminowania problemów związanych z bezdomnością bądź głodowaniem dzieci w wielodzietnych rodzinach w krajach rozwijających się. Z fundacjami współpracują ludzie znani z mediów, politycy, księża, aktorzy, pisarze, i naprawdę dużo przeróżnych znanych osób. Sprzyja to nagłośnieniu działań i szybszej realizacji celów.

Wspieranie edukacji


Pomimo że jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do nauki, wciąż dziesiątki milionów dzieci nie ma szans na edukacje chociażby na poziomie podstawowym. W bardzo wielu krajach dostęp do wykształcenia na poziomie średnim ma tylko nieliczna i bogata grupa społeczna. Kilka faktów:
– 75 milionów dzieci, które powinny chodzić do szkoły nie ma do niej dostępu
– prawie połowa z tych dzieci zamieszkuje kraje Afryki Subsaharyjskiej
– w tych krajach również tylko co czwarty nastolatek uczy się w szkole ponadpodstawowej, aż czterdzieści jedne procent nie uczy sięwcale
– ponad siedemset siedemdziesiąt milionów osób dorosłych nie potrafi pisać ani czytać

Co wpływa na taki obraz:
Dostęp do edukacji.
Edukacja na poziomie podstawowym jest niezbędna do wyrównania szans życiowych. Pomimo tego że widać już wyraźną poprawę w tej materii to nadal siedemdziesiąt pięć milionów dzieci nie chodzi do szkoły. Większość tych dzieci zamieszkuje kraje rozwijające się. Według szacunków w krajach Afryki Subsaharyjskiej aż dwie trzecie dzieci nigdy nie rozpocznie nauki, ponad osiemdziesiąt procent z dzieci które nie chodzą do szkoły zamieszkuje tereny wiejskie. Często nie pracują z powodu tego że muszą pracować żeby utrzymać swoje rodziny. W krajach rozwijających się pracuje około dwustu milionów dzieci które powinny uczęszczać do szkoły. Idea powszechnej edukacji na poziomie podstawowym to nie tylko idea zapisania wszystkich dzieci we właściwym wieku do szkoły, jej najważniejszym aspektem jest jakość edukacji. Każde z dzieci uczęszczających do szkoły powinno zdobyć podstawowe umiejętności takie jak czytanie i pisanie. Niestety w krajach rozwijających się wiele dzieci po kilka razy powtarza te same klasy a aż dwadzieścia procent nastolatków którzy powinni uczyć się w szkole średniej nadal uczęszcza do szkoły podstawowej. Dlatego tak ważne jest to żeby oprócz zapisania dzieci do szkoły one ją ukończyły i to najlepiej we właściwym terminie. Porównując różne dane zauważymy drastyczne różnice między poziomem nauczania jaki jest w krajach biednych i rozwiniętych. Te same badanie pokazują że dorośli, którzy ukończyli mniej niż 5-6 klas są funkcjonalnymi analfabetami, pomimo że potrafią czytanie potrafią liczyć. Kolejnym z problemów jest nierówny dostęp do edukacji, zależy on od czynników na które dzieci nie mają wpływu.

Pomoc bezdomnym


Przyczyny według organizacji pozarządowych
Z zebranych informacji posiadanych przez różne organizacje pozarządowe można wyczytać, że pośród populacji osób bezdomnych zdecydowanie zmienia się przekrój zawodowy. Placówki dla bezdomnych coraz częściej odwiedzają osoby z wykształceniem wyższym lub średnim, niepokojącym również sygnałem jest to że obniża się średni wiek osób bezdomnych a w szczególności matek samotnie wychowujących dziecko, osób zarażonych wirusem HIV jak również narkomanów. Jako powiązane ze zjawiskiem bezdomności wymienia się takie choroby jak alkoholizm, narkomanie, choroby psychiczne i wiele innych.
Pomoc bezdomnym
Pomoc osobom bezdomnym spoczywa na barkach gminy, pomoc gmina może świadczyć w postaci udostępnienia schroniska, wydawania posiłków, wydawania ubrań ja również poprzez udzielenie zasiłku celowego na leczenie. Gminy wykonanie tych zadań mogę zlecić fundacją i organizacją pozarządowym. W pomocy takim osobom specjalizuje się jedna z najbardziej znanych polskich organizacji pozarządowych Fundacja imienia Brata Alberta oraz założony przez Marka Kotańskiego MONAR. Problem osób bezdomnych jest tak poważny że od 2000 roku działa opracowany przez Ministerstwo pracy i polityki Społecznej specjalny program „Bezdomność”. W planie są zawarte główne cele i kierunki działań.
– działania profilaktyczne, mające zapobiegać poszerzaniu się zjawiska, działania te mają być skierowane w kierunku środowisk najbardziej narażonych na bezdomność
– działania osłonowe, mające zapobiegać biologicznej i społecznej degradacji ludzi bezdomnych
– działania aktywizujące – działania mające na celu wyprowadzenie konkretnych osób ze stanu bezdomności
Skala zjawiska
Brakuje dokładnych danych mówiących o ilości osób bezdomnych, liczbę tą szacuje się nawet na 300000. Jedyny sposób w jaki można to sprawdzić to ile osób uzyskało pomoc z Miejskich Ośrodków pomocy Społecznej, tutaj jest podana liczba przekraczająca 30000. Jednak z organizacji pozarządowych napływają dane mówiące o pomocy dla osób bezdomnych w ilości przekraczającej sto trzydzieści tysięcy osób. Rozbieżności w statystykach wynikają z fakturze niektórzy ludzie pozbawieni dachu nad głową uzyskują pomoc z kilku organizacjach pozarządowych a z drugiej strony nie wszyscy bezdomnie korzystają z pomocy.

Dokumenty PCK


Związek Główny Polskiego Czerwonego Krzyża opiera się o zapisy konwencji genewskiej i ustawy o PCK, które nakładają na Polskę, jako stronę, obowiązek gromadzenia informacji o ofiarach wojny i wszelkich konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych W oparciu właśnie o te zapisy i regulacje prawne działa Biuro Informacji i Poszukiwań. Z pomocą państwa polskiego Biuro ustala losy osób poszkodowanych w wojnach, wydaje odpowiednie dokumenty uczestniczy w ekshumacjach, zajmuje się poszukiwanie w kraju i za granica mogił wojennych.
Przy wsparciu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Związku Głównym PCK funkcjonuje Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Pracują tam liczni eksperci, którzy maja rozeznanie w prawie międzynarodowym. Głównym zadaniem jest rozpowszechnianie i zaznajamianie ludności cywilnej i młodzieży z międzynarodowym. Biuro współpracuje z innymi stowarzyszeniami krajowymi w innych krajach, a także z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, który ma swoja siedzibę w Genewie.
Biuro Informacji i Poszukiwań swą działalność prowadzi od 1919 roku. We wrześniu 1939 roku , czyli na samym początku II wojny światowej doszło do spłonięcia całego archiwum Biura. Ponownie sytuacja powtórzyła się podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Mimo tych zdarzeń Biuro nie zawiesiło działalności. Dzięki oddanym pracownikom udało się powoli odtworzyć zniszczone dokumenty.
Na przestrzeni sześćdziesięciu lat, czyli od momentu zakończenia II wojny światowej, Biuro Informacji i Poszukiwań odnalazło ponad sześćset tysięcy osób, które zostały rozdzielone podczas wojny. Sukcesy w tej kwestii możliwe są dzięki ogromnym zasobom archiwalnym, jakie posiada biuro.
Na dokumenty archiwalne składają się: oryginalnych kartotekach jeńców wojennych i więźniów przebywających w obozach koncentracyjnych. Dostępność do aktów zgonu, dane osobowe poległych żołnierzy, kartoteka i dokumentacja Polaków przymusowo zatrudnionych na obczyźnie oraz wywiezionych dzieci. Nie bez znaczenia ma również dokumentacja z ekshumacji ofiar poległych w czasie wojny o raz kartoteka osób, które były poszukiwane po wojnie.
Prowadzone przez Biuro Informacji i Poszukiwań poszukiwania i działania są bezpłatne, a sama działalność biura finansowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PCK w nowej sytuacji społecznej


Wraz z nowa sytuacja społeczno – ustrojową zmienił się również system finansowania działalności opiekuńczej. Nowa ustawa opiece społecznej spowodowała wiele problemów w funkcjonowaniu i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównym utrudnieniem był fakt zwolnienia sióstr PCK, które świadczyły wykwalifikowaną i troskliwą opiekę nad chorymi.
Pomimo tych zmian Polski Czerwony Krzyż świadczy w dalszy ciągu opiekę i pomoc osobom chorym, również przebywającym w domu ( około trzynastu tysięcy). W ostatnim czasie wzrosła liczba dzieci niedożywionych. Taka sytuacja związana jest z powiększającym się bezrobociem. Dlatego PCK realizuje działania związane z czynna pomocą skierowana wobec dzieci m.in. dożywianiem dzieci w szkołach, prowadzeniem świetlic, organizacją koloni i wyjazdów wakacyjnych dla około dziesięciu tysięcy potrzebujących dzieci. Oprócz tego prowadzi noclegownie i ośrodki opiekuńcze. Wzrost ubóstwa społecznego i coraz większa bezdomność spowodowały, ze działania Polskiego Czerwonego Krzyża skupiły się także na nowej formie pomocy, mianowicie na promowaniu wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych, które maja na celu włączyć w tę pomoc całe społeczeństwo. Odwołując się do ludzkiej ofiarności PCK organizuje akcje społeczne, poszukuje sponsorów chętnych do bezinteresownej pomocy ludziom biednym i potrzebującym. Ważną role w tym działaniach spełnia Rada Pan PCK, która została powołana od 1995 roku.
Ustawa o publicznej służbie krwi, która została uchwalona w 1997 roku jest realizowana w dużej mierze właśnie dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który w dalszym ciągu udziela się na szeroka skalę w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Co roku, około pół miliona ludzi oddaje dobrowolnie krew na potrzeby lecznictwa. PCK może pochwalić się dużym wkładem w propagowaniu zdrowego stylu życia. Przekłada się to na szkolenie młodzieży w szkołach oraz innych placówkach w temacie udzielania pierwszej pomocy.
W organizacji PCK funkcjonują również grupy ratownictwa specjalnego, wyszkolone do udzielenia pomocy potrzebującym w czasie klęsk żywiołowych. Taka pomoc została udzielona m.in. w trakcie powodzi, która miała miejsce 1997 roku na terenie naszego kraju. Wówczas Polski czerwony Krzyż przekazał liczne dary rzeczowe oraz zebrane od darczyńców środki finansowe. Dodatkowo za pośrednictwem PCK utrzymywane są specjalne magazyny, dzięki którym, jednorazowo udzielana jest pomoc nawet dla siedemnastu tysięcy potrzebującym.Szukaj

Ankieta

Czy wspierasz fundacje?

Wyniki

Loading ... Loading ...

Kalendarz

  Luty 2017
  P W Ś C P S N
  « Lis    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728  

Komentarze

  O stronie

   Strona ma na celu przedstawienie fundacji i organizacji charytatywnych, ale tylko tych, które na prawdę pomagają!, a nie zabierają pieniądze na własne potrzeby. Niestety istnieje takich organizacji bardzo wiele, które pod pozorem pomocy innym próbują wyłudzić od nas pieniądze. Inna kategorią oszustów są tacy, którzy co prawda pomagają, ale w dziwnych okoliczonościach nie zgadza się im bilans wpływów i wydatków!. Jest to naganne i powinno być piętnowane przez społeczeństwo. Na szcześcię istnieję rzetelne instytucje powołane do tego celu, jak choćby WOŚP Jurka Owsiaka. Co roku możemy ze strony orkiestry pobrać sprawozdanie finansowe za rok poprzedni. Mowa to najbardziej naturalny i najczęstszy sposób posługiwania się językiem. uczymy się mówić w sposób bezwiedny, naśladując mowę rodziców, opikunów, rodzeństwa. dopiero poxniej, w przedszkolu lub szkole, uczymy się pisać i czytać w sposób systematyczny. mowa jednak do późnej starości pozostaje naszym podstawowtm środkiem komunikowania się w kontaktach rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych. należy jednak pamiętać, że istniały i wciąż istnieją społeczności, w których nie znano pisma, druku czy innychsposobów utrwalania i przekazywania słowa. taką kulturę, w ktorej jednym lub dominującymn sposobem posługiwania się jezykiem jest slowo mowione, nazywamy kulturą oralną. typowymi kulturami oralnymi są kultury tradycyjne, zarowno i plemienne, jak i chlopskie. w kulturze oralnej slowa sa dźwiękami, nie mają żadnej innej materialnej postaci. Znajdziemy w nim dochody fundacji oraz prezycyjną listę wydatków. Tak właśnie powinna działać każda jednostka charytatywna. Podsumowując - zanim wesprzesz jakąś akcję humanitarną sprawdź ją dokładnie!, bo po co wspomagać oszustów i naciągaczy , gdy w około nas znajduje się wiele potrzebujących osób i . Dzieciństwo to okres po wyjściu z niemowlęctwa, a przed wkroczeniem w wiek dojrzały. W krajach bogatych dzieci uczęszczają do szkoły, mają czas zarówno na naukę, jak i na zabawę. Natomiast w ubogich krajach świata tylko nieliczne z nich się uczą. Większość już w dzieciństwie musi pracować, by pomagać rodzicom. Koniec dzieciństwa wiąże się z początkiem dojrzewania płciowego. W niektórych społeczeństwach osiągnięcie dojrzałości celebruje się w szczególny sposób podczas rytualnych uroczystości. Czas trwania dzieciństwa zależy od norm społecznych. Niektóre społeczeństwa za kres dzieciństwa uznają osiągnięcie wieku upoważniającego do udziału w wyborach. Dzieciństwo to okres szybkiego rośnięcia. Najszybciej dzieci rosną w dwóch pierwszych latach życia, później dziewczęta między 10. a 15. rokiem życia, a chłopcy - między 12. a 17. Do prawidłowego rozwoju potrzebują one wartościowych pokarmów, zawierających odpowiednie składniki odżywcze. Niestety nie wszystkie dzieci na świecie są właściwie odżywiane. Rozrasta się także i rozwija mózg. Dzięki temu dziecko stopniowo zyskuje coraz większą kontrolę nad własnym organizmem. Jak to już w życiu trzeba robić niestety wszystko z głową, inaczej w świecie, w którym włada tylko pieniądz zostaniemy zniszczeni i pożarci przez innych w wyścigu szczurów - przykre, ale prawdziwe. Często zadaję sobie pytanie czy jest od tego odwrót? i niestety nie mam wątpliwości, że raczej nie, bo każde kolejne pokolenie jest coraz bardziej nakierunkowane na osiągnięcie sukcesu prawie "po trupach", każdy chce mieć duży dom, nowe auto, zapominając o tym co w życiu najważniejsze. Może jednak moja czatna wizja się nie sprawdzi i ludzie zwolnią, zrozumieją po co żyją - chciałbym tego dożyć, kończąc tego sobie i Wam życze. Powoli do celu! W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiamy.